Профил на организацијата

Општи Информации

MAKEДОНСКО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО Скопје е сертификационаа куќа која се занимава со СЕРТИФИКАЦИЈА на:
1.    Системи за Управување со Квалитет – според барањата на меѓународниот стандард ИСО 9001:2008;
2.    Системи за Управување со Животна Средина – според барањата на меѓународниот стандард ИСО 14001:2004;
3.    Системи за Управување со Заштира при работа и Безбедност – според барањата на меѓународниот стандард БСИ ОХСАС 18001:2007.


MAKEДОНСКО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО Скопје е сертификационаа куќа која се занимава со Организирање на Меѓународни и Национални курсеви за:
1.    Обука за Водечки Аудитори за ИСО 9001:2008;
2.    Обука за Водечки Аудитори за ИСО 14001:2005;
3.    Обука за Водечки Аудитори за ОХСАС 18001:2007;
4.    Обука за Водечки Аудитори за ИСО 22001:2005;
5.    Обука за Водечки Аудитори за ИСО 27001:2005;
6.    Обука за Интерни Аудитори за ИСО 9001:2008;
7.    Обука за Интерни Аудитори за ИСО 14001:2005;
8.    Обука за Интерни Аудитори за ОХСАС 18001:2007;
9.    Обука за Интерни Аудитори за ИСО 22001:2005;
10.    Обука за Интерни Аудитори за ИСО 27001:2005;
11.    Дводневна обука за Управување со ризик;
12.    Дводневна обука за Управување и раководење со проекти;